Violent Cop (1989)


Director: takeshi kitano
Cast: Maiko Kawakami, Makoto Ashikawa, Shirô Sano, Takeshi Kitano
Writer: Hisashi Nozawa (original writer)
Language: Japanese

Violent Cop (1989) News

More News >

Violent Cop (1989) Reviews

More Reviews >