Kriya


Director: Sidharth Srinivasan
Cast: Avantika Akerkar, Kanak Bhardwaj, Kishan Bahurupiya, M.D. Asif
Writers: Sidharth Srinivasan (dialogue), Sidharth Srinivasan (story and screenplay)
Languages: English, Hindi